Promocija investicij v obnovljive vire energije na območju LAS Prlekija

Naziv operacije:

Promocija investicij v obnovljive vire energije na območju LAS Prlekija
Akronim operacije: Prlekija znižuje CO2
Nosilec operacije: Skupina Fabrika, raziskave in razvoj, d.o.o.
Partnerji operacije: /
Povzetek operacije:

Kot izhaja iz SLR je območje LAS Prlekija glede rabe obnovljivih virov energije med manj razvitimi. Čeprav se stanje v zadnjih letih na tem področju izboljšuje, se še vedno velik delež, predvsem javnih in večstanovanjskih objektov ogreva na fosilna goriva, odliv sredstev za fosilne energente iz regije pa slabi lokalno ekonomijo, ne ustvarja dodane vrednosti v regiji in je sporna tudi iz okoljskega vidika. V okviru projekta MOBILES (www.projekt-mobiles.net) , ki se je izvajal v okviru NIP 2011 LAS Prlekija, so občine LAS Prlekija pristopile k Ekoenergetski skupnosti LAS Prlekija, katere glavni cilj je povečanje deleža OVE in lokalne energetske samooskrbe. Operacija PRLEKIJA ZNIŽUJE CO2 je nadaljevanje aktivnosti promocije OVE, ki so bile takrat opredeljene v akcijskem načrtu skupnosti.

Glavni cilj operacije je vzpodbuditi nadaljnje investicije v OVE v lokalnih skupnostih in prispevati k povečanju rabe OVE na območju LAS Prlekija.

Glavne aktivnosti operacije:

so prvenstveno usmerjene v osveščanje in informiranje ter prikaz uspešno izvedenih prehodov na OVE v njihovem lokalnem okolju. Z operacijo želimo doseči, da lokalne skupnosti, gospodarski subjekti in prebivalci območja dobijo nepristranske in neposredne informacije s strani konkretnih uporabnikov OVE iz njihovega lokalnega okolja in jih tako vzpodbuditi k nadaljnjim investicijam v tej smeri.

Splošni cilj: Varovanje narave in trajnostno upravljanje z naravnimi viri
Specifični cilj: Prilagajanje podnebnim spremembam, Povečana poraba obnovljivih virov in povečanje učinkovitosti rabe energije
Kazalnik:

Število prebivalcev, vključenih v rabo OVE in URE: 70

Celotna vrednost operacije: 15.377,75 EUR
Znesek sofinanciranja ESRR:

12.093,49 EUR

Več informacij:

www.skupina-fabrika.com


Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.