Pestro spomladansko dogajanje v LAS Prlekija

Minila sta dva meseca od našega zadnjega oglašanja, ki sta za vodilnega partnerju LAS Prlekija bila res pestra in polna aktivnosti. Na AKTRP smo uspešno zaključili z e-oddajo vlog za 16 operacij, ki jih je Upravni odbor LAS odobril na 5. javnem pozivu LAS (sklad EKSRP). Želimo si, da bo postopek pregleda vlog uspešen in kar se da hiter, tako da bodo vlagatelji lahko čim prej pričeli z izvajanjem projektov, ki prispevajo k lokalnemu razvoju Prlekije. Zaradi vložene pritožbe se je postopek izvedbe 6. javnega poziva LAS (sklad ESRR) nekoliko zavlekel. Upamo, da se bo postopek čim prej zaključil in da bomo odobrene vloge lahko čimprej oddali na MGRT.

Po uspešno izvedeni 25. in 26. seji UO LAS ter 8. in 9. seji skupščine LAS Prlekija v sredini marca smo nato na podlagi sprejetih odločitev organov LAS na MKGP oddali vlogo za spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR). S spremembo SLR umeščamo skoraj 258 tisoč evrov dodatnih sredstev iz sklada ESRR ter uvajamo določene spremembe Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Prlekija z namenom lažjega in učinkovitejšega dela vseh organov LAS ter z namenom, da se še močneje približamo načrtom za uresničevanje SLR (povezanost območja LAS, podpora partnerstvom ter inovativnim, kvalitetnim in realnim predlogom z dolgoročnimi učinki in vplivom na zaposlovanje). Pripravili smo tudi že osnutek 7. javnega poziva LAS (sklad EKSRP) in 8. javnega poziva LAS (sklad ESRR), katerih objava je (po odobritvi pristojnih organov) načrtovana v začetku letošnjega septembra.

Konec marca smo na MKGP oddali tudi poročilo o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju obveznosti LAS pri ukrepu LEADER/CLLD za leto 2020 za sklad EKSRP, ki med drugim izkazuje, da smo uspešno na poti pri doseganju mejnih vrednosti vseh kazalnikov zastavljenih v naši SLR.