Organi LAS Prlekija

Najvišji organ Lokalne akcijske skupine Prlekija je skupščina. Skupščino sestavljajo vsi člani pogodbenega partnerstva, zbrani v Lokalni akcijski skupini Prlekija. Članstvo v pogodbenem partnerstvu LAS Prlekija je prostovoljno in odprto za organizacije iz javnega sektorja, iz ekonomskega sektorja in za nevladne organizacije in posameznike. Vsak član LAS Prlekija ima na skupščini en glas. Člani skupščine LAS Prlekija se sestanejo najmanj enkrat letno. Skliče jo Upravni odbor LAS Prlekija na lastno pobudo ali na predlog vodilnega partnerja LAS Prlekija ali na zahtevo najmanj tretjine članov LAS Prlekija.

Organ upravljanja LAS Prlekija je Upravni odbor LAS Prlekija, ki šteje petnajst (15) članov in ga v enakih deležih (po 1/3) sestavljajo izvoljeni predstavniki javnega sektorja, ekonomskega sektorja in nevladnega sektorja.
Upravni odbor LAS Prlekija sprejema odločitve na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik LAS Prlekija. Tega izmed sebe izvolijo člani Upravnega odbora LAS Prlekija.

Upravni odbor LAS Prlekija izvoli izmed svojih članov:

  • Ocenjevalno komisijo
  • Programski odbor
  • Nadzorni odbor

Odbori LAS Prlekija se sestajajo najmanj enkrat letno oziroma po potrebi. Odbore sklicuje predsednik ali vodilni partner LAS Prlekija.

ORGANIGRAM LAS PRLEKIJA

organigram2